Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MOOVZ DANCE & FITNESS

1. INSCHRIJVING

1.1 Deelnemer is bij inschrijving op de hoogte van de algemene voorwaarden van MOOVZ Dance & Fitness en handelt conform deze voorwaarden.

1.2 Inschrijving dient zowel door nieuwe als bestaande deelnemers persoonlijk aan de balie of online (digitaal) te geschieden middels het inschrijfformulier indien een nieuw regulier abonnement, een wijziging naar een ander regulier abonnement of indien een eerste lessenkaart wordt aangeschaft.

1.3 Vanaf de inschrijfdatum bestaat er tussen deelnemer en MOOVZ Dance & Fitness een overeenkomst welke geldt voor de minimaal overeengekomen periode tot wederopzegging.

1.4 Minderjarigen vanaf 15 jaar die zich voor de reguliere lessen in willen schrijven, kiezen voor het reguliere abonnement. Dit met schriftelijke toestemming van de ouder/verzorger.

2. OPENINGSTIJDEN & TARIEVEN

2.1 De reguliere lessen dienen te allen tijde te worden gereserveerd in de online agenda.

2.2 Tijdens feestdagen, schoolvakanties van twee weken of langer en tijdens (bij-) scholingen zal een aangepast rooster worden aangewend.

2.3 MOOVZ Dance & Fitness behoudt zich het recht voor twee weken per jaar geen lessen aan te bieden.

2.4 MOOVZ Dance & Fitness is te allen tijde gerechtigd het lesrooster en de tarieven te wijzigen, alsmede inflatiecorrectie door te voeren in de tarieven, welke wordt bepaald door de CBS Consumentenprijsindex.

3. ABONNEMENT

3.1 De thans geldende tarieven voor de reguliere abonnementen staan beschreven op de website.

3.2 Het startbedrag inclusief eventuele inschrijfgeld dient bij inschrijving binnen vijf dagen via bank te zijn voldaan per iDEAL-betaling of per automatische incasso. Daarna dient het lesgeld maandelijks per automatische incasso telkens vòòr de eerste van de betreffende maand te zijn ontvangen.

3.3 Wanneer (volledige) betaling(-en) om welke reden dan ook achterwege blijft, zal de organisatie zich het recht toekennen om desbetreffende deelnemer deelname aan de lessen en trainingen en toegang tot de locatie te weigeren. De verplichting tot het betalen van het lesgeld blijft wel overeind tot het einde van de betreffende periode(-n). Gebeurt de volgende periode hetzelfde, dan is MOOVZ Dance & Fitness gerechtigd de betreffende deelnemer te royeren en de verschuldigde kosten uit handen te geven aan een incassobureau. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van betreffende deelnemer.

3.4 Wanneer de deelnemer zich heeft ingeschreven, maar om welke reden dan ook niet meer aan de lessen mee kan doen, dient dit schriftelijk binnen acht dagen na inschrijving mede te worden gedeeld aan de organisatie. Bij het niet nakomen van bovenvermelde is bij stopzetting het volledige lesgeld verschuldigd.

3.5 Het niet completeren van de inschrijving, maar wel op de lessen aanwezig zijn, ontheft de ingeschreven deelnemer niet van haar financiële verplichtingen.

3.6 In geval van vakantie of verzuim in verband met ziekte of ongeval et cetera vindt geen vermindering of restitutie van het reeds betaalde lesgeld plaats. De betalingsverplichting loopt ook in dit geval onverminderd door.

3.7 Een lidmaatschap mag worden omgezet naar een vervolglidmaatschap indien de looptijd is verstreken. Er dient uit de thans aangeboden abonnementen te worden gekozen. Omzetten kan uitsluitend per de eerste van de volgende maand en nimmer met terugwerkende kracht. De periode van de omzetting dient aaneengesloten te zijn. Is de omzetperiode niet aaneengesloten, dan zal dit worden beschouwd als een nieuw lidmaatschap en dient de thans geldende inschrijfgeld te worden voldaan bij het aangaan van een vervolglidmaatschap.

4. VERLENGING/OPZEGGING ABONNEMENT

4.1 Een nieuw of gewijzigd lidmaatschap wordt afgesloten voor een in de overeenkomst vermelde periode. Het lidmaatschap wordt zonder correcte of tijdig ingestuurde opzegging stilzwijgend verlengd met telkens een periode van een kalendermaand. Bij verlenging zal het dan geldende tarief worden berekend.

4.2 De kosten van een tijdelijke stop van een abonnement bedraagt EUR 30,00 voor een periode van maximaal twee kalendermaanden (uitzondering periode bij langdurige ziekte of zwangerschap).

4.3 Een tijdelijke stop dient minimaal een kalendermaand van te voren te zijn aangevraagd. Deze tijdelijke stop kan eenmalig per persoon worden aangewend en nimmer met terugwerkende kracht.

4.4 Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met de duur van de tijdelijke stop.

4.5 Tijdens een tijdelijke stop kan er geen gebruik worden gemaakt van de faciliteiten bij MOOVZ.

4.6 De kosten van een tijdelijke stop van een abonnement in verband met zwangerschap bedraagt EUR 30,00 voor de duur van maximaal vier maanden. Na deze periode zal het abonnement automatisch doorlopen en zal deelnemer zich houden aan de dan geldende betaalverplichtingen.

4.7 Wanneer de ingeschreven deelnemer het abonnement vroegtijdig afbreekt, vindt geen restitutie van lesgelden plaats. Het afbreken ontheft de deelnemer niet van zijn of haar financiële verplichtingen indien de overeengekomen periode nog niet is verlopen.

4.8 Opzeggen kan uitsluitend met inachtneming van 1 volle kalendermaand nadat de overeengekomen looptijd van het betreffende abonnement volledig is voltooid en nimmer met terugwerkende kracht. Opzeggingen dienen schriftelijk te worden ingediend gericht aan de organisatie waarbij de ontvangstdatum leidend is. Een elektronisch schrijven wordt als zodanig beschouwd. Vervolgens wordt de opzegging schriftelijk bevestigd door de organisatie met een uitschrijfdatum.

5. JAARKAART/LESSENKAART

5.1 De thans geldende tarieven voor de jaar- en lessenkaart staan beschreven op de website.

5.2 De verschuldigde gelden van een kaart dient bij inschrijving binnen vijf dagen via iDEAL of per automatische incasso te zijn voldaan. Wanneer (volledige) betaling(-en) om welke reden dan ook achterwege blijft, zal de organisatie zich het recht toekennen om deelnemer toegang te weigeren.

5.3 De kaart is persoonsgebonden en alleen in digitale vorm te verkrijgen.

5.4 De periode waar binnen de kaart geldig is, staat omschreven op de website. Verlenging van de vermelde geldigheidsduur op dezelfde lessenkaart is mogelijk. Deze verlenging mag maximaal een maand duren en kost EUR 10,00. Dit dient schriftelijk te worden aangevraagd.

5.5 Verlenging van een jaarkaart is niet mogelijk. Men dient in dat geval een nieuwe jaarkaart aan te schaffen. Indien er tussentijds een upgrade van de jaarkaart plaatsvindt, gaat dit te allen tijde gepaard met een nieuwe looptijd. Het resterend tegoed wordt dan in mindering gebracht op het volledige tarief van de jaarkaart.

5.6 In geval van vakantie of verzuim in verband met ziekte, ongeval etc. vindt geen vermindering of restitutie van het betaalde lesgeld plaats.

5.7 Wanneer de ingeschreven deelnemer de kaart vroegtijdig afbreekt, vindt geen restitutie van lesgelden plaats voor de overgebleven periode of het resterend tegoed.

5.8 Besluit de deelnemer binnen vierentwintig uur na de laatste les of training tot het aangaan van een abonnement, dan behoeft geen inschrijfgeld te worden voldaan.

5.8 De einddatum van de jaar- of lessenkaart is de stopdatum, hiervoor is geen opzegging noodzakelijk. De betreffende kaart zal automatisch verlopen.

6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Het verblijf bij MOOVZ Dance & Fitness is op eigen risico. MOOVZ Dance & Fitness is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen, materiële en immateriële schade, noch voor letsel, diefstal of andere schadelijke gevolgen voortkomende uit het bezoek aan MOOVZ Dance & Fitness.

6.2 Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen verantwoording. MOOVZ Dance & Fitness is niet aansprakelijk voor enige vorm van fysiek letsel ontstaan vòòr, tijdens of na de les. Ook draagt de organisatie geen verantwoordelijkheid voor ongevallen binnen/buiten de locatie.

6.3 Deelnemers met klachten of blessures bijv. suikerziekte, epilepsie, astma et cetera dienen dit bij inschrijving kenbaar te maken aan de organisatie. Ook andere bezwaren bijvoorbeeld rugklachten of overig vormen van blessures dienen te worden doorgegeven aan MOOVZ Dance & Fitness.

7. GEDRAGSREGELS

7.1 Tijdens de lessen dient men zich zodanig te gedragen dat derden hier geen hinder van ondervinden.

7.2 Het is niet toegestaan om op buiten gedragen schoeisel deel te nemen aan de lessen en trainingen. Deelname kan worden geweigerd.

7.3 Tijdens het bezoek dienen telefoons te zijn opgeborgen, mits deelnemer bereikbaar dient te zijn voor noodgevallen en/of nooddiensten. Dit wordt voorafgaand aan de les of training meegedeeld aan de betreffende docent.

8. OVERIG

8.1 Deelnemer stemt in met publicatie van foto & videomateriaal waarop deelnemer tijdens haar bezoek(-en) te zien is ten behoeve van promotie van MOOVZ Dance & Fitness.

8.2 Foto- en video-opnames van derden zijn niet toegestaan tenzij nadrukkelijk toestemming is gegeven door MOOVZ Dance & Fitness.

8.3 In andere niet bovenvermelde gevallen beslist de organisatie.

8.4 MOOVZ Dance & Fitness behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te kunnen wijzigen.

8.5 De meest recente versie van deze algemene voorwaarden zal steeds van toepassing zijn.

error: Content is protected !!