Privacyverklaring

MOOVZ Dance & Fitness, gevestigd aan Hannoverstraat 11 7418 BL Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.moovz.eu

Hannoverstraat 11 7418 BL Deventer

+31653905478

 

Functionaris Gegevensbescherming

L. Muljokarno is de Functionaris Gegevensbescherming van MOOVZ Dance & Fitness.

Zij is te bereiken via lodia[@]moovzdeventer.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

MOOVZ Dance & Fitness verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. MOOVZ heeft persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om een persoonlijk advies te geven en deze aan u te verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens. Dit doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot training en individuele begeleiding. De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

MOOVZ Dance & Fitness verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MOOVZ Dance & Fitness verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Het verstrekken van advies in relatie tot de door u aangegeven doelstellingen
 • MOOVZ Dance & Fitness verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

MOOVZ Dance & Fitness neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MOOVZ Dance & Fitness) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MOOVZ Dance & Fitness bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: 7 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

MOOVZ Dance & Fitness verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MOOVZ Dance & Fitness blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MOOVZ Dance & Fitness gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MOOVZ Dance & Fitness en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info[@]moovzdeventer.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

MOOVZ Dance & Fitness wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MOOVZ Dance & Fitness neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info[@]moovzdeventer.nl.

 

MOOVZ Dance & Fitness heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk

 

 

AVG spelregels voor MOOVZ Dance & Fitness:

 1. Lockt beeldschermen (geen toegang tot informatie), ook bij tijdelijk verlaten van de werkplek (bijvoorbeeld toiletbezoek)
 2. Laat geen privacygevoelige documenten onbeheerd achter op de werkplek. Zorgt voor kasten die op slot kunnen waar persoonsdocumenten in bewaard worden
 3. Begeleid externe bezoekers (zoals monteurs) en laat deze niet alleen in ruimten waar informatie te ontsluiten is
 4. Bij overname van beeldschermen door ICT-leveranciers, worden privacygegevens eerst goed afgesloten
 5. Plaats werkplekken zodanig dat de schermen niet naar (open) raamzijde zijn gericht.
 6. Voert vertrouwelijke (telefoon)gesprekken in een daarvoor bestemde ruimte (denk aan geluidsoverdracht via dunne systeemwanden of systeemplafonds)
 7. Zorgt voor installatie van recentste beveiligingspatches van operating systemen (Apple). Dit kan zo worden ingesteld dat dit automatisch gebeurd. Gebruikt vernieuwde viruscanners en internetbeveiliging
 8. Let goed op phishing-mails. Hierdoor kan malware (virussen) worden geïnstalleerd waarmee kwaadwillenden de computer volledig kunnen overnemen en informatie kunnen inzien/stelen.
 9. Werkt aan bewustwording. Zorgt voor ‘sterke’ wachtwoorden en eventueel alleen te noteren in (digitale)kluizen
 10. Beschermt de bestanden en e-mailcommunicatie met eenvoudige, krachtige encryptie speciaal voor bedrijven
 11. Werkt met papiervernietigers
error: Content is protected !!